ARTIKKELIT JA JULKAISUT

Julkaisut

Julkaisuissamme tutkitaan uusimpia trendejä ja syvennytään ulkoistamisen, kiinteistönhallinnan ja työpaikkakokemuksen suunnittelusta laadittuihin tutkimuksiin.

ISS-konsernin vuosikertomus 2019

Tutustu vuoden 2019 vuosikertomukseemme ja lue lisää liiketoiminnastamme ja onnistumisistamme.

Tutustu vuosikertomukseemme

Ulkoistamisen tulevaisuuden näkymät

ISS antoi Copenhagen Institute for Future Studies (CIFS) -tutkimuslaitokselle tehtäväksi kehittää erilaisia tulevaisuuden skenaarioita kiinteistöalalle maailmanlaajuisesti. Työn tuloksena syntyi viisi ISS 2020 Vision -raporttia kiinteistönhallinnan tulevaisuuden näkymistä. Raportit ovat englanninkielisiä.

Front page - ISS 2020 Vision Capstone White Book - The Future of Work, Workforce and Workplace

WHITE BOOK

Työnteon, työvoiman ja työpaikkojen tulevaisuus

Työpaikkaa ei enää pidetä yrityksen toiminnan ja organisaation keskuksena. Yrityskulttuurin luomisessa fyysisellä työpaikalla on kuitenkin edelleen tärkeä rooli. Fyysisten puitteiden ja ihmislähtöisen palvelun on yhdessä rakennettava kokonaisvaltainen ja tuottavuuteen tähtäävä työpaikkakokemus.

Front page - ISS_2020_Future_of_Service_Management_White_Book

WHITE BOOK

ISS 2020 Vision: Palvelunhallinnan tulevaisuus

ISS:n ja CIFS:n (Copenhagen Institute of Future Studies) viidennessä ja viimeisessä raportissa tutkitaan palvelunhallintaan vaikuttavia trendejä. Palvelunhallinta on nykyään useimmille yrityksille merkittävä kilpailutekijä.

Front page - ISS 2020 Vision_Future of Outsourcing and Perspectives for Facility Management

WHITE BOOK

Ulkoistamisen tulevaisuus ja näkökulmia kiinteistönhallintaan

Vuoden 2020 jälkeen megatrendit vaikuttavat ulkoistamiseen usealla eri tavalla. Ulkoistaminen perustuu jatkossa suurelta osin yhteistyöhön maailmanlaajuisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Ulkoistaminen mukautuu uudenlaisten markkinan tarpeiden sekä kasvavien haasteiden mukaisesti.

Front page - ISS 2020_Future of Public Sector Outsourcing_Cover

RAPORTTI

Ulkoistuksen tulevaisuuden näkymät julkisella sektorilla

Nykyään kiinteistönhallinta-termin alle voidaan listata yhä useampia toimintoja. Siten myös uusien yhteistyömallien kehittämismahdollisuudet lisääntyvät.Julkisen sektorin ullkoistuksen tulevaisuutta määrittelee pitkälle kehittynyt kiinteistöjen tai infrastruktuurien hallinta, joka perustuu tarkkuuteen ja mittaukseen, prosesseihin ja erityisosaamiseen.

Front page - ISS_2020_Vision_-_New_Ways_of_Working

WHITE BOOK

Uudet työskentelytavat muokkaavat tulevaisuuden työpaikkoja

Tulevaisuudessa kiinteistön ylläpitoon kaivataan uusia, innovatiivisia palvelukonsepteja, jotka vähentävät kiinteistön käyttökustannuksia.Raportissa analysoidaan tulevaisuuden työpaikkastrategioita muovaavia teemoja.

Front page ISS_2020_Vision

WHITE BOOK

Visio 2020

ISS ja CIFS (The Copenhagen Institute for Futures Studies) ovat tutkineet tulevaisuuden kiinteistönhallintaa (FM, Facility Management). Tutkimus perustuu kyselyyn, johon osallistui yli 300 ylempää ISS:n johtajaa ja 50 Global FM -verkoston johtajaa. Tutkimuksessa hyödynnetään myös työpajoja ja toimialan keskeisten vaikuttajien syvähaastatteluja.

Yritysvastuuraportti 2019

Lue vuoden 2019 yritysvastuuraportti, jossa kerromme lisää kuinka tuotamme arvoa työntekijöillemme, ympäristöllemme ja asiakkaillemme vastuullisuusnäkökulmat huomioiden.

Tutustu konsernimme yritysvastuuraporttiin

Näkökulmia kiinteistöjen ja toimitilojen hallintaan

Näissä raporteissa käsitellään laajemmin kiinteistönhallintaa, työpaikkakokemusta ja palvelujen ulkoistamista. Raportit ovat englanninkielisiä.

WHITE PAPER

Kiinteistönhallinnan kehitysnäkymät

Raportissa käsitellään kiinteistönhallinnan kehittymistä 1980-luvulta tähän päivään. Raportti tarjoaa myös ennusteita toimialan tulevaisuuden kehitykselle. Toimiala on muuttumassa paikallisesta, palvelukohtaisesta ulkoistusmallista kokonaispalvelumalliksi, joka vastaa kokonaisvaltaisemmin asiakkaan keskeisiin tarpeisiin.

WHITE PAPER

Riskien hallinta ja pienentäminen kiinteistönhallinnan keinoin

Raportti käsittelee riskien hallinta ja riskien pienentäminen kiinteistönhallinnan avulla. Raportti on laadittu Wienin teknillisen yliopiston tiedon- ja kiinteistönhallintaosaston tekemän kenttätutkimuksen sekä ISS:n palveluntuottajakokemuksen pohjalta.

WHITE PAPER

Ylivertaista kiinteistönhallintaa

Tässä raportissa esitellään kaksi ylivertaisen kiinteistönhallinnan pääteemaa. Ylivertaisuus perustuu ennen kaikkea johdonmukaisuuteen, ja toiseksi ehdottomaan varmuuteen noudattaa sovittuja standardeja. Tutkimuksen mukaan johdonmukaisuus ei kuitenkaan yksin takaa ylivertaista palvelua.

WHITE PAPER

Palveluinnovaatiot kiinteistöpalvelualalla

Innovaatiot ovat kiinteistönhallinta-alan yksi suurimmista haasteista. Innovaatioiden saralla on kehitytty valtavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta kiinteistönhallintapalveluita tarjoavilla yrityksillä olisi vielä parannettavaa.

WHITE PAPER

Kiinteistönhallinnan trendit ja kehitys

Raportti käsittelee kiinteistönhallinnan trendejä ja kehitystä Wienin teknillisen yliopiston tiedon- ja kiinteistönhallintaosaston tekemän kenttätutkimuksen sekä ISS:n palveluntuottajakokemuksen pohjalta.

WHITE PAPER

Ulkoistuksen siirtymävaiheen hallinta

Raportissa tutustutaan peruselementteihin, joita tarvitaan onnistuneeseen ulkoistamisen siirtymävaiheeseen. Näin luodaan perusta onnistuneelle ulkoistuskumppanuudelle.

WHITE PAPER

Ehdotuspyynnön laatiminen

Mikä on ehdotuspyyntö (Request for Proposal), mitä hyötyä siitä on tarjousprosessissa ja kuinka turvapalveluita tarjoavassa yrityksessä tunnistetaan tiedot, joiden avulla tehokas ehdotuspyyntö laaditaan? Tässä raportissa esitellään viisi vaihetta, joiden puitteissa ehdotuspyynnön laatiminen, tarkistaminen ja julkaiseminen sekä myöhemmin tarjousten arviointi onnistuu.

WHITE PAPER

Muutosjohtaminen palvelujen ulkoistamisessa

Palvelujen ulkoistaminen aiheuttaa monia muutoksia. Ulkoistettaville työntekijöille muutokset ovat merkittäviä, mutta muutokset koskevat yleensä koko organisaatiota.

WHITE PAPER

Ulkoistamisesta epäsuoria kustannussäästöjä

Organisaatiot ulkoistavat toimintoja yhä enemmän lisätäkseen kannattavuutta, keskittyäkseen ydinliiketoimintoihinsa sekä kasvattaakseen tuottavuutta ja kilpailukykyä.

WHITE PAPER

Monimuotoisuus ulkoistuksissa

Työvoima kokee maailmanlaajuisesti suuria väestörakenteellisia muutoksia. Kaikkien organisaatioiden tulee kehittää ja ottaa käyttöön monimuotoisuusstrategia.

WHITE PAPER

Palveluiden ulkoistamisessa huomioitavat henkilöstöasiat

Vaikka henkilöstökysymykset ovat ratkaisevassa roolissa onnistuneessa palveluiden ulkoistamisessa, niihin kiinnitetään usein liian vähän huomiota.

WHITE PAPER

Moniosaaminen ja työtyytyväisyys ulkoistamisen yhteydessä

Henkilökunnan moniosaamisen avulla voidaan tehokkaasti organisoida työtehtäviä ja parantaa näin tuottavuutta, joustavuutta ja palvelun laatua.

WHITE PAPER

Monimuotoisuus tuo taloon uutta osaamista

Uusi ISS:n ja Copenhagen Business Schoolin tekemä tutkimus osoittaa, kuinka monimuotoisuus tuo organisaatioihin uusia kykyjä. Pätevien työntekijöiden rekrytoimiseksi ja sitouttamiseksi on noudatettava osallistavampaa lähestymistapaa. Näin vahvistetaan myös asemaa kilpailijoihin nähden.

WHITE PAPER

Monimuotoiset tiimit parantavat työpaikan hyvinvointia

ISS:n ja Kööpenhaminan kauppakorkeakoulun suorittama uusi tutkimus osoittaa, että monimuotoiset tai erittäin monimuotoiset tiimit voivat lisätä hyvinvointia työpaikoilla. Monimuotoisuudesta löytyy potentiaalia luoda sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä parantaa työntekijöiden välistä kommunikointia, kanssakäymistä ja avoimuutta.

WHITE PAPER

Monimuotoiset tiimit tukevat johtajuuden kehittämistä

Uusi ISS:n teettämä tutkimus osoittaa, kuinka monimuotoisten tiimien johtaminen vahvistaa myös johtajien viestinnän sekä henkilöstön kehittämisen osaamista. Mitä paremmin johto osaa asiansa, sitä paremmin toimivat myös monimuotoiset tiimit.

WHITE PAPER

Monimuotoisella johtajuudella saavutetaan parempi tuotto

Tämä raportti selventää monimuotoisen johdon merkittäviä etuja. Yrityksillä, joiden johto on monimuotoista, liikevoitto on noin 12, 6 prosenttia suurempi kuin yrityksillä, joiden johdossa monimuotoisuus on vähäistä. Lisäksi monimuotoisten yritysten liikevoitto on keskimäärin 5,7 prosenttia suurempi kuin kilpailijoilla.

WHITE PAPER

Asiakaskokemuksen yhteys työntekijöiden sitoutumiseen

Tässä raportissa esitellään tutkimustuloksista paljastuneita tekijöitä, jotka ohjaavat palvelutyöntekijöiden sitoutumista ja asiakaskokemusta.

WHITE PAPER

Esimiehen rooli työntekijän sitouttamisessa

Sitoutuneet työntekijät ovat tuottavampia, asiakaslähtöisempiä ja lojaalimpia. Yritykset, joilla on sitoutuneita työntekijöitä ovat tuottavampia. Näin osoittavat kahtena viime vuosikymmenenä tehdyt tutkimukset.

WHITE PAPER

Asiakaspalveluhenkilökunnan kouluttaminen

Palvelun laatu on asiakastyytyväisyyttä ensisijaisesti rakentava tekijä. Koska henkilökunnan koulutus on tärkein yksittäinen tekijä laadun parantamisessa, se on myös yksi tärkeimpiä yrityksen sisäisiä prosesseja.

WHITE PAPER

HR-prosesseista syntyvä arvo

Palvelunhallinnassa on kyse jatkuvasta arvonluonnista asiakkaalle. Palveluyrityksen on huolehdittava erinomaisesti asiakaspalveluhenkilöistään, sillä he ovat tärkein linkki yrityksen ja sen asiakkaiden välillä.

WHITE PAPER

Palvelumuotoilu loistavien työpaikkakokemuksten taustalla

Oikeanlaisen työpaikkakokemuksen luominen on tärkeää yrityksille nykypäivän kilpailutilanteessa.Raportissa perehdytään palvelumuotoilun rooliin työpaikkapalvelujen kehittämisessä ja innovoinnissa.Tämä käyttäjälähtöinen prosessi edustaa uutta lähestymistapaa kiinteistönhallinnan toimialalla.

WHITE PAPER

Service Management 3.0 – uuden sukupolven palvelunhallintaa

Yritysten kilpaillessa tehokkaasti palveluista erottavina tekijöinä ovat palvelunhallinnan malli ja kyky toteuttaa sitä. Perinteiset mallit ja teemat eivät kuitenkaan enää riitä; tulevaisuudessa on keskityttävä palvelujen toimitusjärjestelmään ja ihmisläheiseen asiakaspalveluun.

WHITE PAPER

Uusien työskentelytapojen vaikutus tilojen käyttöön

Tapamme tehdä työtä on muuttunut dramaattisesti viimeisen 50 vuoden aikana. Se on vaikuttanut myös tilojen käyttöön, koska tilat tukevat työskentelyämme.

Pysy ajan tasalla

Tilaa ISS:n uutiskirje. Voit perua uutiskirjeen milloin tahansa.

Tilaa tästä

Tarinoita ihmisistä ja tiloista ympäri maailman

610749374

CASE

Teknisten palvelujen ulkoistamisen hyödyt

Monikansallinen yhtiö etsi hyvin johdettua teknistä asiantuntijatiimiä, joka tarjoaisi tehokkaan ja ennakoivan huoltoratkaisun yhtiön toimipisteisiin Yhdysvalloissa. Toimimalla asiakkaan ensisijaisena ulkoistamiskumppanina pystyimme vähentämään kustannuksia ja lisäämään tehokkuutta.

DK People - Henrik Seierø

AMMATTILAISEMME

Kestävän kokkauksen mestari

Ryhmä ISS:n keittiömestareita on johtanut hiljaista vallankumousta ja kehittänyt terveellisiä, herkullisia ja kestäviä aterioita asiakkaiden ravintoloissa ympäri maailmaa. Yksi heistä on Henrik Seierø, jonka kehittämät ateriat tekevät ihmisistä ja koko maapallostamme terveempiä – suupala kerrallaan.

HQ Back to Work

BLOGI

PURE SPACE luo turvallisempia tiloja

"Onko siellä varmasti turvallista?" Tuota kysymystä lukemattomat työntekijät pohtivat palatessaan takaisin työpaikalleen pitkän etätyörupeaman jälkeen. PURE SPACE on uusi konsepti, joka luo luottamusta ylläpitämällä työympäristöissä oikeaa hygieniatasoa ja varmistamalla tilojen turvallisuuden.

FI_2019_Ultimes Business Garden_Security Services_02

iss suomen ladattavat oppaat

Kestävää ruokakulttuuria, kemikaalivapaata siivousta ja paljon muuta!

Tutustu ladattaviin oppaisiimme, jotka helpottavat jokaisen arkea ja kiinteistöistä vastaavien valintoja. 

Lataa oppaita >

ME LUOMME TILOJA, JOISSA  ON HYVÄ OLLA.

Yli 60 tuhatta asiakasta yli 30 maassa