JOHTO

ISS A/S:n hallitus

Kaikki hallituksen jäsenet ovat työnantajien edustajia lukuun ottamatta riippumattomia.

Edited BoD Niels_v2

CHAIR

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0086

DEPUTY CHAIR

Henrik Poulsen

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

2020_EGM_Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0024

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0018

MEMBER OF THE BOARD

Joseph Nazareth (E)

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0002

MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta arvioi ulkoista talousraportointia ja keskeisiä kirjanpitokäytäntöjä, -ennusteita ja -arvioita sekä arvioi ja valvoo konsernin riskienhallintaa, sisäistä tarkastustoimintaa ja liiketoiminnan eheyteen liittyviä kysymyksiä. Tarkastusvaliokunta valvoo myös konsernin sisäistä tilintarkastusta ja arvioi taloudellisia sekä osingonjakoon ja konserniverotukseen liittyviä käytäntöjä. Lisäksi tarkastusvaliokunta valvoo ja tarkastelee suhdetta riippumattomiin tilintarkastajiin, arvioi tilintarkastusprosessia ja tilintarkastajien pitkämuotoista tilintarkastuskertomusta sekä antaa hallitukselle tilintarkastajien nimittämistä koskevia suosituksia.

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2020 seitsemän kertaa.

Vuonna 2020 tarkastusvaliokunta painotti aiempien vuosien tapaan konsernin kirjanpitokäytäntöjen noudattamisen seurantaa, keskeisten kirjanpitoennusteiden ja -arvioiden käyttöä sekä materiaalisia riskejä, joita liittyy talousraportointiin sisäisten tarkastusten järjestelmä mukaan lukien. Tarkastusvaliokunnan peruskirja arvioitiin uudelleen ja päivitettiin ottaen huomioon muun muassa konsernin sisäisiä tarkastuksia koskeva peruskirja ja resurssit.

Valiokunnalle on aikataulutettu seitsemän tapaamista vuodelle 2021.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet toimivat riippumattomalla mandaatilla yritysten hallintoa koskevien tanskalaisten suositusten määritelmän mukaisesti.

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

CHAIR

Ben Stevens

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

2020_EGM_Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

Palkitsemisvaliokunta

Hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan, joka tekee palkitsemiskäytännön valmistelua tukevia selvityksiä. Palkitsemisvaliokunta antaa hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevia arvioita ja suosituksia. Lisäksi se hyväksyy konsernijohdon palkkiot.

Valiokunta arvioi palkitsemiskäytäntöä vähintään kerran vuodessa ja varmistaa palkkioiden olevan palkitsemiskäytännön mukaisia.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna 2020 yksitoista kertaa.

ISS:lle vuosi 2020 osoittautui yllättävän haastavaksi, sillä sen aikana koettiin maailmanlaajuinen pandemia, haittaohjelmahyökkäys, merkittäviä johtajamuutoksia ja strategian uudistuminen. Alla on yhteenveto näiden haasteiden vaikutuksisat johdon palkkioihin.

Johdon palkkiot vuonna 2020

Hallitukselle maksettiin palkkioita 8,0 miljoonaa Tanskan kruunua eli noin 1,07 miljoonaa euroa (vuonna 2019 8,8 milj. DKK)

Konsernin johtoryhmälle maksettiin palkkioita 26,9 miljoonaa Tanskan kruunua eli noin 3,61 miljoonaa euroa (vuonna 2019 24,7 milj. DKK)

Lyhyen aikavälin kannustinohjelmasta (STIP) maksettiin konsernin uudelle pääjohtajalle 72 prosenttia sekä konsernin talousjohtajalle ja Euroopan alueen toimitusjohtajalle 59 prosenttia tavoitteesta vuoden 2020 tulosten perusteella, joihin covid-19 vaikutti tuntuvasti.

Vuonna 2018 avatusta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta (LTIP) ei makseta palkkioita maaliskuussa 2021, sillä suorituskriteerit eivät täyttyneet.

Covid-19 ja haittaohjelmahyökkäys

Hallitus leikkasi palkkioitaan ja konsernin johtoryhmä ja konsernijohto palkkojaan vapaaehtoisesti 20 prosenttia toisen vuosineljänneksen osalta.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelmaa tarkasteltiin uudelleen. Taloudellisten tavoitteiden painoarvo laskettiin 75 prosentista 50 prosenttiin, ja haasteisiin vastaamiseksi toteutettavia välittömiä toimenpiteitä haluttiin painottaa ottamalla käyttöön ei-taloudellisia tavoitteita (painotus 25 prosenttia).

Vuoden 2020 pitkän aikavälin kannustinohjelman osakekohtaista tulosta (EPS) koskeva tavoitteenasettelu jaettiin kahteen osaan: yksivuotinen tavoite vuodelle 2020 ja kaksivuotinen tavoite vuosille 2021–2022. Vuosina 2018 ja 2019 alkaneisiin ohjelmiin ei tehty muutoksia.

Vaihdokset johtoryhmässä

Johtajasopimuksen mukaan konsernin entisellä pääjohtajalla Jeff Gravenhorstilla on oikeus 24 kuukauden palkkaan.

Jacob Aarup-Andersen nimitettiin konsernin uudeksi pääjohtajaksi 1.9.2020 lukien. Konsernin pääjohtajalle suoritetaan osittainen korvaus osakekannustimista, jotka hän menetti jättäessään aiemman tehtävänsä.

Pierre-François Riolaccille myönnettiin sitouttamispalkkio toukokuussa 2020.

Joulukuussa 2020 Kasper Fangel nimitettiin konsernin talousjohtajaksi ja Pierre-François Riolacci Euroopan alueen toimitusjohtajaksi.

Palkitsemisvaliokunnan toiminnasta vuonna 2020 kerrotaan lisää palkitsemiskertomuksessa.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet toimivat riippumattomalla mandaatilla yritysten hallintoa koskevien tanskalaisten suositusten määritelmän mukaisesti.

 

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

CHAIR

Cynthia Mary Trudell

Edited BoD Niels_v2

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta auttaa hallitusta varmistamaan, että hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenehdokkaiden nimittämismenettelyissä ja mainittujen elinten kokoonpanon arvioinnissa noudatetaan asianmukaisia suunnitelmia ja menettelyjä. Lisäksi nimitysvaliokunta antaa hallituksen, konsernin johtoryhmän ja hallituksen perustamien valiokuntien jäsenvalintoja koskevia suosituksia.

Nimitysvaliokunta kokoontui vuonna 2020 neljätoista kertaa.

Vuonna 2020 nimitysvaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä olivat hallituksen uusien jäsenehdokkaiden kartoitusprosessiin osallistuminen ja suositusten tekeminen, konsernin uuden pääjohtajan valintaan osallistuminen, seuraajasuunnittelun ja organisaatiomuutosten arviointi, hallituksen vuosiarviointiin osallistuminen ja hallituksen kokoonpanon arviointi.


Nimitysvaliokunnan jäsenet toimivat riippumattomalla mandaatilla yritysten hallintoa koskevien tanskalaisten suositusten määritelmän mukaisesti. 

Edited BoD Niels_v2

CHAIR

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta antaa hallitukselle suosituksia merkittävien yritysostojen, divestointien ja asiakassopimusten yhteydessä, arvioi suunnitteilla olevia transaktioita, tarkastelee merkittäviä transaktioita koskevia ISS:n käytäntöjä sekä analysoi valikoituja toteutuneita transaktioita.

Talousvaliokunta kokoontui vuonna 2020 kolmesti.

Vuonna 2020 talousvaliokunta arvioi joidenkin merkittävien asiakassopimusten tarjousmenettelyjä, julkisten hankintojen arviointiprosessia ja -standardeja sekä liiketoiminnallisia suunnitelmia ja divestointeja ja antoi hallitukselle niitä koskevia suosituksia.

Talousvaliokunnan jäsenet toimivat riippumattomalla mandaatilla yritysten hallintoa koskevien tanskalaisten suositusten määritelmän mukaisesti.

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

CHAIR

Ben Stevens

Edited BoD Niels_v2

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0086

DEPUTY CHAIR

Henrik Poulsen

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Hallituksen arviointi

ISS A/S:n hallitus suorittaa vuosittain hallitusarvioinnin. Kuvaus vuosittaisesta hallituksen arviointimenettelystä ja yleisistä johtopäätöksistä sisältyy ISS A/S:n lakisääteisiin yrityshallintoraportteihin vuodesta 2017. ISS A/S:n lakisääteiset hallinnointiraportit löytyvät alla olevasta linkistä.

Tutustu raportteihin

ME LUOMME TILOJA, JOISSA  ON HYVÄ OLLA.

Yli 40.5 tuhatta asiakasta yli 30 maassa