Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Yritysvastuu
Hallinnointi / Yritysvastuu - ISS

Maayhtiöt noudattavat konsernin hallinto-ohjeistusta

ISS-konsernin hallintorakenne on kaksitasoinen ja koostuu hallituksesta ja konsernijohdosta. Hallitus tarkastelee konsernin hallintoa säännöllisesti konsernin toimintojen, liiketoimintaympäristön ja lakisääteisten velvollisuuksien osalta.

Konsernijohto on hyväksynyt ISS:n hallinto-ohjeistuksen, joka on otettu käyttöön kaikissa alueellisissa ja paikallisissa yksiköissä, myös Suomessa. Konsernin sisäinen tarkastus valvoo, että paikalliset yksiköt toimivat tämän ohjeistuksen mukaisesti.

Kaikessa ISS:n toiminnassa noudatetaan seuraavia perusperiaatteita:

1. Lain noudattaminen

  • Paikallisia lakeja ja määräyksiä noudatetaan aina.

2. ISS:n arvot ja johtamisen periaatteet

  • Jokaisen esimiehen pitää tuntea ja noudattaa ISS:n arvoja, jotka määrittelevät toimintatavan pääperiaatteet. 
  • Johtamisen periaatteet tiivistävät ISS:n tavan toimia suhteessa henkilöstöön, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmien edustajiin. Yhdeksässä periaatteessa määritellään johtamistapa, jota kaikkien ISS:ssä työskentelevien esimiesten edellytetään noudattavan. Arvot yhdessä johtamisen periaatteiden kanssa ovat perusta ISS:n yhteiselle tavalle - ISS Way:lle - johtaa ja kehittää henkilöstöään

3. ISS:n toimintaohjeet

  • ISS:ssä noudatetaan konsernin menettelytapoja ja ohjeita, joiden käyttöönotto on dokumentoitava. Useimmat yhteiskuntavastuuseen liittyvät menettelytavat on päivitetty vuonna 2010 yhdenmukaisiksi United Nations Global Compact (UNGC) periaatteiden kanssa. Niiden varsinainen testaus ja käyttöönotto aloitettiin 2011–2012.
  • Toimintaohjeiden noudattaminen on ISS:n maa- ja aluejohdon vastuulla. Jokaisen esimiehen on huolehdittava siitä, että ISS:n liiketoimintaa johdetaan näiden toimintaohjeiden mukaisesti ja varmistettava, että myös henkilöstö tuntee nämä periaatteet ja noudattaa niitä. ISS:n toimintaohjeita noudatetaan ISS:n soveltamissa työehdoissa.

4. Politiikat
ISS on määritellyt osana johtamisjärjestelmäänsä seuraavat politiikat, jotka ohjaavat yrityksen yhteistä tapaa toimia

  • ISS Ympäristöpolitiikka
  • ISS TTT-politiikka
  • ISS Turvallisuuspolitiikka
  • ISS Laatupolitiikka