Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Yritysvastuu
Siivouspalvelu

Ilmiantokäytäntö

ISS on ottanut käyttöön Speak Up- eli ilmiantokäytännön, jotta kaikki ISS:n työntekijät, liikekumppanit ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa vakavista ja arkaluontoisista ongelmista.  

Raportointityökalu

Jos haluat raportoida vakavasta ja arkaluontoisesta ongelmasta, voit tehdä sen konsernin sisäisen tarkastuksen päällikölle suojatun ja ulkoisesti ylläpidetyn verkkosivuston kautta. Voit myös hyödyntää Speak Up -puhelinlinjaa. Puhelinlinjalla voit hoitaa asiasi suomeksi, mutta ennen ennen ilmoituksen jättämistä harkitsethan, olisiko asia ratkaistavissa oman esimiehesi, hänen esimiehensä tai People & Culture -yksikön kanssa. Asiat voidaan usein ratkaista tätä kautta. Jos mahdollista, otathan rohkeasti heihin yhteyttä ennen kuin raportoit asiasta konsernitasolle.

ISS Suomen Speak Up -numero on 09 4245 0434.


Tee ilmoitus


Olen lukenut ja ymmärtänyt alla olevan ilmiantokäytännön perusteet.

World Seuraa olemassa olevaa raporttia
Ilmiantokäytännön perusteet
ISS:n arvojen ja toimintaohjeiden mukaisesti ISS ei tingi toimintansa rehellisyydestä. Noudatamme liiketoiminnassamme lakia ja korkeita eettisiä standardeja.
Tämän käytännön tavoitteena on
  • antaa työntekijöille, liikekumppaneille ja muille sidosryhmille mahdollisuus tuoda esiin vakavia ja arkaluontoisia ongelmia.
  • taata, että ongelmiin suhtaudutaan vakavasti ja asianmukaisesti.
  • varmistaa, että vakavan ongelman hyvässä uskossa esiin tuovaa henkilöä suojellaan kostotoimilta.
Käytännön laajuus
Ilmiantokäytäntö on tarkoitettu vakaville ja arkaluontoisille ongelmille, joilla voi olla haitallinen vaikutus ISS:n toiminnalle ja taloudelliselle menestykselle ja joita ei voi ongelman luonteen vuoksi raportoida normaalin raportointikanavan kautta, kuten
  • laiton toiminta 
  • talouspetokset (kuten kirjanpidon manipulointi, sisäisten valvontatoimien noudattamatta jättö, varojen väärinkäyttö tai vilpilliset väitteet)
  • lahjonta tai korruptio (kuten eturistiriidat, lahjonta, sponsorointi ja lahjoitukset, lahjat tai fasilitointimaksut)
  • ylimmän johdon toimet, joita ei voi raportoida normaalien paikallisten raportointikanavien kautta
  • kilpailulakien vastainen toiminta (kuten hintakartellin muodostaminen, hintoihin vaikuttavan tiedon vaihto, salainen yhteistoiminta kilpailijoiden kanssa)
  • ympäristön, terveyden tai turvallisuuden vakava vaarantaminen 
  • toiminta, joka on muulla tavoin lain tai sopimusten nojalla vakava rangaistava teko (kuten syrjintä, lapsityövoiman käyttö, ihmisoikeuksien loukkaukset). 

Keskustele ensin paikallisella tasolla
Työntekijöitä, joilla on tämän käytännön tarkoittama ongelma tiedossaan, rohkaistaan keskustelemaan kyseisistä asioista ensin esimiestensä, johtajiensa tai muun asianmukaisen henkilökunnan, kuten paikallisen henkilöstöhallinnon, paikallisen lainopillisen neuvonantajan tai talousjohtajan kanssa.
Ongelmat, jotka koskevat työehtoja tai paikallisen työpaikan asioita, kuten konflikteja kollegojen tai johtajien kanssa, kurinpitotoimia, täsmällistä palkanmaksua sekä etuja, tulee normaalisti ratkaista paikallisella tasolla.

Luottamuksellisuus
Kaikki viestintä on anonyymiä ja luottamuksellista, ellet nimenomaan toisin mainitse. Sinua rohkaistaan ilmoittamaan henkilöllisyytesi ja selittämään ongelma riittävän tarkasti asiaa koskevan tutkimuksen helpottamiseksi. Jatkokysymykset ja tutkinta eivät ehkä ole mahdollisia, ellei tietojen lähdettä ole voitu tunnistaa. Pyydämme antamaan mahdollisimman paljon tietoa ilmoitetun ongelman tutkinnan helpottamiseksi.

ISS käsittelee kaikkia tätä käytäntöä koskevia esiin tuotuja ongelmia luottamuksellisesti, lukuun ottamatta siltä osin kuin on tarpeen täydellisen ja oikeudenmukaisen tutkinnan suorittamiseksi. Ilmoittajan henkilöllisyys pidetään salassa.

Ei syrjintää tai kostotoimia
ISS varmistaa, ettei ketään ISS:lle hyvässä uskossa tietonsa perusteella ongelmasta ilmoittanutta työntekijää tai kolmatta osapuolta vastaan kohdisteta syrjintää tai kostotoimia. Jos henkilö uskoo, että häneen on kohdistettu kostotoimia, jotka johtuvat ilmiannosta tai osallistumisesta tutkimukseen, hänen tulee välittömästi ilmoittaa siitä konsernin sisäisen tarkastuksen päällikölle. Myös kaikki tällaiset ilmoitukset tutkitaan luottamuksellisesti.

Vilpillisessä mielessä ja ilman mitään todenperäisiä perusteita tehdyt väitteet voivat johtaa kurinpitotoimiin tai muuhun asianmukaiseen menettelyyn.

Ilmoitusten vastaanotto, säilytys ja tutkinta
Konsernin sisäisen tarkastuksen päällikkö ottaa vastaan jokaisen valituksen tai ongelman. Konsernin sisäisen tarkastuksen päällikkö (i) kirjaa kaikki valitukset tai ongelmat, (ii) arvioi valituksen tai ongelman vakavuuden ja luotettavuuden ja (iii) määrittää asianmukaisen menettelyn. Jotkut valitukset tai ongelmat voidaan ratkaista ilman tutkintaa.

Konsernin sisäisen tarkastuksen päällikkö voi harkintansa mukaan pyytää neuvoa tarkastusvaliokunnalta (tai tarkastusvaliokunnan nimittämältä elimeltä) ja keneltä tahansa ylimmän johdon edustajalta. Sisäisen tarkastuksen päällikkö voi myös pyytää ulkoisia tarkastajia, tutkijoita ja/tai lainopillista neuvonantajaa avustamaan tutkinnassa ja sen tulosten analysoinnissa.

Tutkintatulokset toimitetaan tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusvaliokunta voi päättää tutkintaraportin antamisesta yrityksen hallitukselle riippuen rikkomuksen vakavuudesta ja suuruudesta.

Korjaustoimenpiteet
Jos tutkinnassa ilmenee tämän käytännön laiminlyönti, ryhdytään asianmukaisiin korjaustoimenpiteisiin.
 
Tietojen säilyttäminen
ISS säilyttää jäljennöksen kaikista valituksista ja ongelmista, tutkintaraporteista ja kaikista oleellisista asiakirjoista. Tarkastusvaliokunta päättää, kuinka kauan ISS säilyttää näitä tietoja, sovellettavan lainsäädännön rajoitukset huomioon ottaen.
 

Tiedot

Tietosuoja
Ota huomioon seuraava:
Joissakin maissa (kuten Belgiassa, Ranskassa, Tšekin tasavallassa ja Kreikassa) tietosuojamääräykset edellyttävät erityisen sovelluksen käyttöä. Niin kauan kuin tämä sovellus ei ole valmis, raportointityökalu ei prosessoi mitään näistä maista lähetettyjä raportteja. Voit käyttää muita raportointitapoja, jotka on kuvattu ilmiantokäytännössä ja toimintaohjeissa. Lisäksi maissa, joissa anonyymit ilmiannot eivät ole sallittuja (kuten Ranska tai Espanja) tai joissa paikalliset säännöt rajoittavat sitä, minkä tyyppisistä ongelmista voidaan ilmoittaa (kuten Ranska ja Ruotsi), raportointityökalu ei prosessoi mitään ilmoituksia, jotka rikkovat kyseisiä sääntöjä.
 
Ongelmien käsittely
Ilmoitukset vakavista ja arkaluontoisista ongelmista hoitaa konsernin sisäisen tarkastuksen päällikkö.

Lisätietoja ISS-konsernin sivuilta:
Speak Up policy
 
Yhteystiedot:
ISS World Services A/S
Head of Group Internal Audit
Buddingevej 197
DK-2860 Søborg
Tanska
Puh: +45 38 17 00 00