Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Yritysvastuu
Henkilöstön osaaminen / Henkilöstö - ISS

Ammattitaitoinen henkilökunta on paras kilpailuetumme

ISS Palveluissa henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa arvostetaan ja siihen myös panostetaan runsaasti. Osaamisen kehittämisestä vastaa keskitetysti henkilöstöyksikkömme yhdessä liiketoiminnan sekä muiden tukiyksiköiden kanssa. Kansainvälisistä, konsernin sisäisistä koulutusohjelmista vastaa ISS University.

Perehdyttäminen ja työn opastus

Vahvan perehdyttämisen kautta tarjoamme henkilöstöllemme hyvät eväät työn aloittamiseen. Perehdyttämisen sisällöstä sekä perehdytysmenetelmistä vastaa henkilöstöyksikkömme laatimalla valtakunnalliset perehdytysohjelmat ja valvomalla niiden suorittamista.

Tuote-, palvelu- ja asiakaskohtaisista perehdytyssisällöistä vastaa kehitysyksikkö yhdessä liiketoiminnan kanssa. Esimies vastaa siitä, että uusi työntekijä perehdytetään sovitun prosessin mukaisesti. Perehdytysten toteutumista seurataan yritys- ja liiketoimintayksikkötasolla säännöllisesti.

Koulutus- ja valmennusohjelmat eli jatkuva kehittyminen

Koulutus- ja valmennusohjelmien tavoitteena on varmistaa henkilöstön osaamisen korkea taso, yrityksen strategian toteuttaminen sekä asiakaslupausten lunastaminen. Jatkuvalla henkilöstön kehittämisellä varmistamme myös kyvykkyyden vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Osaamisen kehittyminen vaikuttaa myönteisesti henkilöstön työmotivaatioon, työviihtyvyyteen ja alan arvostukseen. Tarjontamme kattaa monipuolisesti niin perusammatillisen osaaminen, tutkintotavoitteisen koulutuksen kuin esimiestyön, johtamisen ja erilaiset asiantuntijuutta kehittävät valmennukset. Lisäksi tuemme henkilöstöämme uusiutumaan mm urakiertoa tukemalla.

Koulutus- ja valmennusohjelmien suunnittelu pohjautuu tehtävien edellyttämiin osaamisvaateisiin, asiakkaiden kanssa kehitettäväksi sovittuihin asioihin sekä kehityskeskusteluissa ja henkilökohtaisissa keskusteluissa esille tulleisiin tarpeisiin. Kehityskeskustelut ovatkin olennainen osa henkilöstöjohtamistamme ja niiden toteutumista ja laatua seurataan koko yrityksen tasolla. 

Henkilöstötyytyväisyyskysely Our People Survey

Our People Sur­vey, lyhyemmin OPS, on vuo­sit­tain to­teu­tet­ta­va hen­kilöstöky­se­ly. OPS-ky­se­lyssä ISS:läisillä on mah­dol­li­suus an­taa pa­lau­tet­ta liit­tyen omaan työhönsä, työyh­teisöön, esi­mie­heen sekä ISS:ään työnantajana. Olem­me to­teut­ta­neet OPS-ky­se­lyä ja sen edeltäjiä Suo­mes­sa jo yli 20 vuot­ta. Vuo­des­ta 2010 lähtien ky­se­ly on to­teu­tet­tu yh­dessä mui­den Poh­jois­mai­den kans­sa ja sit­tem­min glo­baa­lis­ti yli 50 ISS-maas­sa.

Tu­lok­set käydään läpi koko or­ga­ni­saa­tion ta­sol­la ja tii­mi­koh­tai­ses­ti. Esi­mies­ten joh­dol­la jokainen tii­mi laa­tii it­sel­leen oman ke­hittämis­suun­ni­tel­man, jon­ka ete­ne­mistä seu­rataan vuo­den ai­ka­na.